ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2016 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 10087 7032
Інші операційні доходи 2120 1056 1012
Інші доходи 2240 771 734
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 11914 8778
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (10355) (7412)
Інші операційні витрати 2180 (1224) (752)
Інші витрати 2270 (0) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (11579) (8164)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 335 614
Податок на прибуток 2300 (54) (93)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 281 521

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Палагнюк Євген Артемович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Білоусова Валентина Григорівна