ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №246" за ЄДРПОУ 01354527
Територія   за КОАТУУ 1221455800
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. за КВЕД 43.99
Середня кількість працівників, осіб 37    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 52005 Днiпропетровська область Днiпропетровський район смт.Слобожанське вул.8 Березня, 23 056-7295050

1. Баланс
на 31.12.2016

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 411 411
Основні засоби: 1010 7564 10880
первісна вартість 1011 25393 37315
знос 1012 (17829) (26435)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 7975 11291
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 2852 2267
у тому числі готова продукція 1103 56 45
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 1175 1271
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 151 169
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 58 71
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 449 341
Усього за розділом II 1195 4685 4119
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 2 3
Баланс 1300 12662 15413


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 144 144
Додатковий капітал 1410 8497 11401
Резервний капітал 1415 9 9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1580 -1299
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 7070 10255
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 196 262
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 1472 1272
товари, роботи, послуги 1615 3593 3111
розрахунками з бюджетом 1620 140 190
у тому числі з податку на прибуток 1621 93 0
розрахунками зі страхування 1625 27 7
розрахунками з оплати праці 1630 33 31
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 131 285
Усього за розділом III 1695 5396 4896
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 12662 15413

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Палагнюк Євген Артемович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Білоусова Валентина Григорівна