ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання лiчильної комiсiї, визначення порядку голосування, регламенту загальних зборiв. 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв. 3. Звiт наглядової ради товариства за 2015 рiк. 4. Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2015 рiк. 5. Звiт Ревiзора. 6. Затвердження балансу акцiонерного товариства. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2015 рiк, виплату дивiдендiв. 8. Надання згоди на прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв. 9. Внесення змiн до Статуту та до внутрiшнiх положень товариства. Доповнень до порядку денного загальних зборiв не надходило. Результат розгляду питань порядку денного: по 1 питанню:Вирiшили: "Затвердити склад лiчильної комiсiї, порядок голосування та регламент загальних зборiв."; по 2 питанню:Вирiшили: "Затвердити Голову та Секретаря загальних зборiв."; по 3, 4, 5 питанню:Вирiшили: "Визнати задовiльною фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства ПрАТ "ДПМК №246" за 2015 рiк."; по 6 питанню:Вирiшили: "Затвердити баланс ПрАТ "ДПМК №246" за 2015 рiк."; по 7 питанню:Вирiшили: "Одержаний прибуток направити на розвиток та розширення виробництва. Виплату дивiдендiв не проводити."; по 8 питанню:Вирiшили: "Затвердити повноваження правлiння щодо участi в тендерних торгах для виконання БМР до 15 млн. грн. та лiквiдацiї, реалiзацiї основних засобiв, сумiсне будiвництво складiв на територiї пiдприємства та внесення рiшення про реалiзацiю будiвлi столової."; по 9 питанню:Вирiшили: "Затвердити нову редакцiю Статуту та внутрiшнiх положень товариства з 01.05.2016 року.";


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.