ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

126.04.201615000.00015413.00097.320
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2016р. (протокол №1/26/04/16 вiд 26.04.2016р.) прийнято рiшення затвердити повноваження правління щодо участі в тендерних торгах для виконання БМР до 15 млн. грн. та ліквідації, реалізації основних засобів, сумісне будівництво складів на території підприємства та внесення рішення про реалізацію будівлі столової. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 15 000 000 грн Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 15 413 000 грн Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 97,320444000 % Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 424 122 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 424 122 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 424 122 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0