ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 211 809 0 0 211 809
будівлі та споруди 90 88 0 0 90 88
машини та обладнання 29 537 0 0 29 537
транспортні засоби 54 142 0 0 54 142
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 38 42 0 0 38 42
2. Невиробничого призначення: 7353 10071 0 0 10071 7353
будівлі та споруди 7353 10071 0 0 7353 10071
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 7564 10880 0 0 7564 10880
Опис Обмежень по користуванню основними засобами немає. Орендованих засобів немає.В звітному році була проведена індексація житлового фонду.Первісна вартість ОЗ на 01.01.2016р-25393 тис.грн., на 31.12.2016р. - 37315 тис.грн.Ступінь використання досягла майже 100% по причині відсутності коштів на оновлення. Сума нарахованого зносу - 719 тис.грн.(в т.ч. житлового фонду 616 тис.грн.Істотних змін вартості основних засобів в порівнянні с попереднім періодом не відбулося. За 2016 р було придбано ОЗ на 516 тис.грн : - вібратор - 510,0 тис грн.. - свар очний агрегат - 6,0 тис грн..

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 10255 7070
Статутний капітал (тис.грн.) 144 144
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 144 144
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(10255.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(144.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.