ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Палагнюк Євген Артемович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

25.04.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №246"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 01354527
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 52005, Дніпропетровська область, Днiпропетровський район, смт.Слобожанське, вул.8 Березня, 23
5. Міжміський код, телефон та факс 056-7295050, 056-7295035
6. Електронна поштова адреса emitent@dpmk246.pat.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2017

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

78(2583), Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

25.04.2017

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.dpmk246.pat.ua/emitents/reports

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

25.04.2017

(дата)