ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №246" за ЄДРПОУ 01354527
Територія   за КОАТУУ 1221455800
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. за КВЕД 43.99
Середня кількість працівників, осіб 29    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 52005 Днiпропетровська область Днiпропетровський район смт.Ювiлейне вул.8 Березня, 23 056-7295050

1. Баланс
на 31.12.2015

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 411 411
Основні засоби: 1010 8086 7564
первісна вартість 1011 25240 25393
знос 1012 (17154) (17829)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 8497 7975
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 1635 2852
у тому числі готова продукція 1103 21 56
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 879 1175
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 106 151
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 100 58
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 214 449
Усього за розділом II 1195 2934 4685
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 1 2
Баланс 1300 11432 12662


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 144 144
Додатковий капітал 1410 9098 8497
Резервний капітал 1415 9 9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1905 -1384
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 7346 7266
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 1346 1472
товари, роботи, послуги 1615 2467 3593
розрахунками з бюджетом 1620 86 140
у тому числі з податку на прибуток 1621 32 93
розрахунками зі страхування 1625 12 27
розрахунками з оплати праці 1630 22 33
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 153 131
Усього за розділом III 1695 4086 5396
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 11432 12662

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Палагнюк Євген Артемович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Білоусова Валентина Григорівна