ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.04.2015
Кворум зборів** 85.03
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання лiчильної комiсiї, визначення порядку голосування, регламенту загальних зборiв; 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв; 3. Звiт наглядової ради товариства за 2014 рiк; 4. Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2014 рiк; 5. Звiт Ревiзора; 6. Затвердження балансу акцiонерного товариства; 7. Обрання Спостережної ради правлiння, та ревiзора ПрАТ "ДПМК №246"; 8. Затвердження повноважень правлiння щодо участi в тендерних торгах для виконання БМР до 15 млн. грн. та лiквiдацiї, реалiзацiї основних засобiв; 9. Внесення змiн до Статуту пiдприємства, шляхом викладення його в новiй редакцiї; 10. Iншi питання. Доповнень до порядку денного загальних зборiв не надходило. Результат розгляду питань порядку денного: по 1 питанню:Вирiшили: "Затвердити склад лiчильної комiсiї, порядок голосування та регламент загальних зборiв."; по 2 питанню:Вирiшили: "Затвердити Голову та Секретаря загальних зборiв."; по 3, 4, 5 питанню:Вирiшили: "Визнати задовiльною фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства ПрАТ "ДПМК №246" за 2014 рiк."; по 6 питанню:Вирiшили: "Затвердити баланс ПрАТ "ДПМК №246" за 2014 рiк."; по 7 питанню:Вирiшили: "Обрати новий склад посадових осiб товариства: голова наглядової ради - Палагнюк Р.Є.строком на 3 роки; член наглядової ради - Палагнюк Л.I.строком на 3 роки; член наглядової ради - Неплях Г.М. строком на 3 роки; голова правлiння - Палагнюк Є.А. строком на 5 рокiв; член правлiння - Пайлик О.П. строком на 5 рокiв; член правлiння - Бiлоусова В.Г. строком на 5 рокiв; Ревiзор - Павлова Л.Г. строком на 3 роки." по 8 питанню:Вирiшили: "Затвердити повноваження правлiння щодо участi в тендерних торгах для виконання БМР до 15 млн. грн. та лiквiдацiї, реалiзацiї основних засобiв." по 9 питанню:Вирiшили: "Затвердити нову редакцiю Статуту, в якому внести змiни стосовно видiв економiчної дiяльностi пiдприємства (розширити їх) та привести у вiдповiднiсть КВЕДiв 2010 року."


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.