ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Слобожанське, вулиця 8 Березня, будинок 23
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 196 211 0 0 196 211
будівлі та споруди 92 90 0 0 92 90
машини та обладнання 30 29 0 0 30 29
транспортні засоби 42 54 0 0 42 54
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 32 38 0 0 32 38
2. Невиробничого призначення: 7890 7353 0 0 7353 7890
будівлі та споруди 7890 7353 0 0 7890 7353
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 8086 7564 0 0 8086 7564
Опис Обмежень по користуванню основними засобами немає. Орендованих засобів немає.По причині відсутності коштів основні засоби не оновлюються, тому на балансі ОЗ зі ступенем зносу 100%.Первісна вартість ОЗ на 01.01.2015р-25240 тис.грн., на 31.12.2015р. - 25393 тис.грн.Ступінь використання досягла майже 100% по причині відсутності коштів на оновлення. Сума нарахованого зносу - 675 тис.грн.(в т.ч. житлового фонду 600 тис.грн.Істотних змін вартості основних засобів в порівнянні с попереднім періодом не відбулося.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 7266 7346
Статутний капітал (тис.грн.) 144 144
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 144 144
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(7266.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(144.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.