ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2014 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2450 8522
Інші операційні доходи 2120 641 842
Інші доходи 2240 732 723
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 3823 10087
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (3300) (8622)
Інші операційні витрати 2180 (804) (833)
Інші витрати 2270 (0) (1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (4104) (9456)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -281 631
Податок на прибуток 2300 (32) (104)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -313 527

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Палагнюк Євген Артемович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Білоусова Валентина Григорівна