ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №246" за ЄДРПОУ 01354527
Територія   за КОАТУУ 1221455800
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. за КВЕД 43.99
Середня кількість працівників, осіб 38    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 52005 Днiпропетровська область Днiпропетровський смт.Ювiлейне вул.8 Березня, 23 056-7295050

1. Баланс
на 31.12.2014

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 411 411
Основні засоби: 1010 8768 8086
первісна вартість 1011 25197 25240
знос 1012 (16429) (17154)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 9179 8497
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 969 1635
у тому числі готова продукція 1103 266 21
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 1649 879
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 84 106
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 100
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 81 214
Усього за розділом II 1195 2783 2934
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 1 1
Баланс 1300 11963 11432


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 144 144
Додатковий капітал 1410 9750 9098
Резервний капітал 1415 9 9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1592 -1905
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 8311 7346
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 102 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 1475 1346
товари, роботи, послуги 1615 1773 2467
розрахунками з бюджетом 1620 139 86
у тому числі з податку на прибуток 1621 104 32
розрахунками зі страхування 1625 13 12
розрахунками з оплати праці 1630 25 22
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 125 153
Усього за розділом III 1695 3652 4086
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 11963 11432

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Палагнюк Євген Артемович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Білоусова Валентина Григорівна