ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 07.05.2014
Кворум зборів** 86.32
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання лiчильної комiсiї, визначення порядку голосування, регламенту загальних зборiв; 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв; 3. Звiт наглядової ради товариства за 2013 рiк; 4. Звiт правлiння про фiнансово - господарську дiяльнiсть товариства за 2013 рiк; 5. Звiт Ревiзора; 6. Затвердження балансу акцiонерного товариства; 7. Затвердження повноважень правлiння щодо участi в тендерних торгах для виконання БМР до 15 млн. грн. та лiквiдацiї, реалiзацiї основних засобiв. Доповнень до порядку денного загальних зборiв не надходило. Результат розгляду питань порядку денного: по 1 питанню:Вирiшили: "Затвердити склад лiчильної комiсiї, порядок голосування та регламент загальних зборiв"; по 2 питанню:Вирiшили: "Затвердити Голову та Секретаря загальних зборiв"; по 3, 4, 5 питанню:Вирiшили:"Визнати задовiльною фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства ПрАТ "ДПМК №246" за 2013 рiк"; по 6 питанню:Вирiшили: "Затвердити баланс ПрАТ "ДПМК №246".Загальними зборами вирiшено прибуток за 2013 рiк у розмiрi 527,0 тис. грн. направити на розширення та удосконалення виробництва."; по 7 питанню:Вирiшили:"Затвердити повноваження правлiння щодо участi в тендерних торгах для виконання БМР до 15 млн. грн. та лiквiдацiї, реалiзацiї основних засобiв."


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.