ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Палагнюк Євген Артемович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1953
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Відкрите акціонерне товариство "ДПМК-246", начальник підсобного виробництва
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.08.2010, на 5 років
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Має право без довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень загальних зборів, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства, видавати довіреності, укладає трудові договори і контракти, делегує виконання окремих функцій. Здійснює управління поточною діяльністю товариства і має право, відповідно до вимог Статуту товариства вирішувати питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Користується правом розпоряджатися коштами та майном товариства. Оплата праці- згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Палагнюк Є.А. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі зазначеної посади протягом звітного року не відбувалось. Обрано на посаду загальними зборами акціонерів 31.08.2010р. (протокол № 1/31/08/10). Останні 5 років обіймав наступні посади: Приватне акціонерне товариство "ДПМК-246", голова правління.


1) посада Член правління - головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Білоусова Валентина Григорівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1964
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Відкрите акціонерне товариство "ДПМК-246", інженер виробничого відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.08.2010, на 5 років
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера товариства визначені посадовою інструкцією. Головний бухгалтер здійснює бухгалтерський та податковий облік товариства. Оплата праці- згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах, "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах.Білоусова В.Г. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. На посаді головного бухгалтера з 20.04.1998р., обрано членом правління гахальними зборами акціонерів 31.08.2010р. (протокол №1/31/08/10) Змін у персональному складі зазначеної посади протягом звітного року не відбувалось. Остання 5 років обіймала наступні посади: Приватне акціонерне товариство "ДПМК-246", головнийбухгалтер.


1) посада Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пайлик Олена Петрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1974
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватне акціонерне товариство "ДПМК-246", член правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.08.2010, на 5 років
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Член правління приймає участь у засіданнях Правління по вирішенню питань, що належать до компетенції Правління, як до виключної так і до розгляду інших завдань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів згідно діючого законодавства, Cтатуту та "Положення про Правління". Серед повноваженнь та обов'язків членів Правління є: діяти в інтересах товариства, керуватися в своїй діяльності чинним законодавством, Статутом, внутрішніми положеннями, своєчасно готувати та надавати повну і точну інформацію щодо фінансового стану та діяльності товариства на вимогу Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління, внутрішньому та зовнішньому аудитору та інш. Про роботу на посадах, "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Пайлик О.П. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Змін у персональному складі зазначеної посади протягом звітного року не відбувалось. Обрано на посаду загальними зборами акціонерів 31.08.2010р. (протокол №1/31/08/10). Останні 5 років обіймала наступні посади: Приватне акціонерне товариство "ДПМК-246", член правління.


1) посада Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Павлова Людмила Григорівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1962
5) освіта** середня
6) стаж роботи (років)** 29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Відкрите акціонерне товариство "ДПМК-246", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.08.2010, на 5 років
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Ревізор проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства та положенням про Ревізора. Контролює дотримання Товариством законодавства України. Розглядає звіти аудиторів Товариства та вносить відповідні пропозиції Загальним зборам. Спрямовує роботу на вирішення питань, які належать до компетенції ревізора. Оплата праці згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах, "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Павлова Л.Г. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Змін у персональному складі зазначеної посади протягом звітного року не відбувалось. Обрано загальними зборами акціонерів 31.08.2010р. (протокол №1/31/08/10). Останні 5 років обіймала наступні посади: Відкрите акціонерне товариство "ДПМК-246", бухгалтер; Приватне акціонерне товариство "ДПМК-246", ревізор.


1) посада Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Палагнюк Роман Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1977
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор приватного підприємства "Романтик"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.08.2010, на 5 років
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, оргвнізовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Спрямовує роботу Наглядової ради на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції, приймає участь в організвції роботи по спілкуванню з акціонерами. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Оплата праці згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах, "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах.Палангюк Р.Є. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Змін у персональному складі зазначеної посади протягом звітного року не відбувалось. Обрано загальними зборами акціонерів 31.08.2010р. (протокол №1/31/08/10). Останні 5 років обіймав наступні посади: директор приватного підприємства "Романтик"; голова наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ДПМК-246".


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Неплях Ганна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1946
5) освіта** середня
6) стаж роботи (років)** 48
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватне акціонерне товариство "ДПМК-246", завідуюча складом
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.08.2010, на 5 років
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Приймає участь в засіданнях Наглядової ради, в організації її роботи та спілкуванню з акціонерами. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Спрямовує роботу Наглядової ради на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції. Оплата праці згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах, "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Неплях Г.М. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Змін у персональному складі зазначеної посади протягом звітного року не відбувалось. Обрано загальними зборами акціонерів 31.08.2010р. (протокол №1/31/08/10). Останні 5 років обіймала наступні посади: Приватне акціонерне товариство "ДПМК-246", завідуюча складом, член ревізійної комісії.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Палагнюк Людмила Іванівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1957
5) освіта** середня
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Відкрите акціонерне товариство "ДПМК-246", економіст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.08.2010, на 5 років
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Палагнюк Л.І. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Приймає участь в засіданнях Наглядової ради, в організації її роботи та спілкуванню з акціонерами. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Спрямовує роботу Наглядової ради на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції. Оплата праці згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах, "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Змін у персональному складі зазначеної посади протягом звітного року не відбувалось. Обрано на посаду загальними зборами акціонерів 31.08.2010р. (протокол №1/31/08/10). Останні 5 років обіймала наступні посади: Приватне акціонерне товариство "ДПМК-246", економіст, член наглядової рради.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiнняПалагнюк Євген Артемовичд/н, д/н, д/н17489030.26197398174890000
Член правлiння головний бугалтерБiлоусова Валентина Григорiвнад/н, д/н, д/н26000.449889262600000
Член правлiнняПайлик Олена Петрiвнад/н, д/н, д/н500.0086517250000
РевiзорПавлова Людмила Григорiвнад/н, д/н, д/н000000
Голова наглядової радиПалагнюк Роман Євгеновичд/н, д/н, д/н13454423.2807309134544000
Член наглядової радиНеплях Ганна Миколаївнад/н, д/н, д/н000000
Член наглядової радиПалагнюк Людмила Iванiвнад/н, д/н, д/н11468819.84496124114688000
Усього 426772 73.84620709 426772 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.