ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 226 196 0 0 226 196
будівлі та споруди 103 92 0 0 103 92
машини та обладнання 39 30 0 0 39 30
транспортні засоби 47 42 0 0 47 42
інші 37 32 0 0 37 32
2. Невиробничого призначення: 8542 7890 0 0 7890 8542
будівлі та споруди 8542 7890 0 0 8542 7890
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 8768 8086 0 0 8768 8086
Опис Обмежень по користуванню основними засобами немає. Орендованих засобiв немає.По причинi вiдсутностi коштiв основнi засоби не оновлюються, тому на балансi ОЗ зi ступенем зносу 100%.Первiсна вартiсть ОЗ на 01.01.2014р-25197 тис.грн., на 31.12.2014р. - 25240 тис.грн.Ступiнь використання досягла майже 100% по причинi вiдсутностi коштiв на оновлення. Сума нарахованого зносу - 725 тис.грн.(в т.ч. житлового фонду 653 тис.грн. та 72 тис.грн. знос iнших основних засобiв).Iстотних змiн вартостi основних засобiв в порiвняннi с попереднiм перiодом не вiдбулося.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 7346 8311
Статутний капітал (тис.грн.) 144 144
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 144 144
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(7346.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(144.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.