ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №246" за ЄДРПОУ 01354527
Територія   за КОАТУУ 1221455800
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. за КВЕД 43.99
Середня кількість працівників 41    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 52005 Днiпропетровська область Днiпропетровський с.Ювiлейне вул.8 Березня, 23
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2013

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 411 411
Основні засоби:
залишкова вартість 030 9430 8768
первісна вартість 031 25085 25197
знос 032 (15655) (16429)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції: 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 9841 9179
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 828 703
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 264 266
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 944 1649
первісна вартість 161 944 1649
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 170 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 84 84
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 88 0
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 102 81
Усього за розділом II 260 2310 2783
III. Витрати майбутніх періодів 270 2 1
IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 12153 11963


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 144 144
Додатковий вкладений капітал 320 10460 9750
Резервний капітал 340 9 9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -2119 -1592
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Усього за розділом I 380 8494 8311
II. Забезпечення таких витрат і платежів 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання 480 1612 1475
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 102
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1923 1773
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 37 139
зі страхування 570 12 13
з оплати праці 580 22 25
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 53 125
Усього за розділом IV 620 2047 2177
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 12153 11963
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці 665 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Палагнюк Євген Артемович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Бiлоусова Валентина Григорiвна