ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 23.04.2013
Кворум зборів** 86.32
Опис 1. Обрання лiчильної комiсiї, визначення порядку голосування, регламенту загальних зборiв; 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв; 3. Звiт наглядової ради товариства за 2012 рiк; 4. Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2012 рiк; 5. Звiт Ревiзора; 6. Затвердження балансу акцiонерного товариства; 7. Затвердження повноважень правлiння щодо участi в тендерних торгах для виконання БМР до 15 млн. грн. та лiквiдацiї, реалiзацiї основних засобiв. Доповнень до порядку денного загальних зборiв не надходило. Результат розгляду питань порядку денного: по 1 питанню:Вирiшили: "Затвердити склад лiчильної комiсiї, порядок голосування та регламент загальних зборiв"; по 2 питанню:Вирiшили: "Затвердити Голову та Секретаря загальних зборiв"; по 3, 4, 5 питанню:Вирiшили:"Визнати задовiльною фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства ПрАТ "ДПМК №246" за 2012 рiк"; по 6 питанню:Вирiшили: "Затвердити баланс ПрАТ "ДПМК №246"; по 7 питанню:Вирiшили:"Затвердити повноваження правлiння щодо участi в тендерних торгах для виконання БМР до 15 млн. грн. та лiквiдацiї, реалiзацiї основних засобiв"


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.