ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Палагнюк Євген Артемович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1953
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Відкрите акціонерне товариство "ДПМК-246", начальник підсобного виробництва
8) дата обрання та термін, на який обрано 31.08.2010, на 5 років
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Має право без довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень загальних зборів, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства, видавати довіреності, укладає трудові договори і контракти, делегує виконання окремих функцій. Здійснює управління поточною діяльністю товариства і має право, відповідно до вимог Статуту товариства вирішувати питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Користується правом розпоряджатися коштами товариства. Оплата праці- згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Загальний стаж керівної роботи- 40 років. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадової особи не було.


1) посада Член правління головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Білоусова Валентина Григорівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1964
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Відкрите акціонерне товариство "ДПМК-246", інженер виробничого відділу
8) дата обрання та термін, на який обрано 31.08.2010, на 5 років
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Оплата праці- згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах, "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Загальний стаж керівної роботи- 17 рік. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах.Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. На посаді головного бухгалтера з 20.04.1998р. Змін у персональному складі посадової особи не було.


1) посада Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пайлик Олена Петрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1974
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** член правління
8) дата обрання та термін, на який обрано 31.08.2010, на 5 років
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Про роботу на посадах, "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах.Загальний стаж керівної роботи 4 роки. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Змін у персональному складі посадової особи не було.


1) посада Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Павлова Людмила Григорівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1962
5) освіта** середня
6) стаж керівної роботи (років)** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Відкрите акціонерне товариство "ДПМК-246", бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано 31.08.2010, на 5 років
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства та положенням про Ревізора. Контролює дотримання Товариством законодавства України. Розглядає звіти аудиторів Товариства та вносить відповідні пропозиції Загальним зборам. Спрямовує роботу на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції. Оплата праці згідно штатного ролзкладу. Про роботу на посадах, "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах.Загальний стаж керівної роботи 28 років. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Змін у персональному складі посадової особи не було.


1) посада Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Палагнюк Роман Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1977
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор приватного підприємства "Романтик"
8) дата обрання та термін, на який обрано 31.08.2010, на 5 років
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Приймає участь в засіданнях Наглядової ради, в організації її роботи та спілкуванню з акціонерами. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Спрямовує роботу Наглядової ради на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції. Оплата праці згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах, "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Загальний стаж керівної роботи 7 років. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах.Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Змін у персональному складі посадової особи не було.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Неплях Ганна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1946
5) освіта** середня
6) стаж керівної роботи (років)** 47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** завідуюча складом
8) дата обрання та термін, на який обрано 31.08.2010, на 5 років
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Приймає участь в засіданнях Наглядової ради, в організації її роботи та спілкуванню з акціонерами. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Спрямовує роботу Наглядової ради на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції. Оплата праці згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах, "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Загальний стаж керівної роботи 47 років. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах.Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Змін у персональному складі посадової особи не було.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Палагнюк Людмила Іванівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1957
5) освіта** середня
6) стаж керівної роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Відкрите акціонерне товариство "ДПМК-246", економіст
8) дата обрання та термін, на який обрано 31.08.2010, на 5 років
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Приймає участь в засіданнях Наглядової ради, в організації її роботи та спілкуванню з акціонерами. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Спрямовує роботу Наглядової ради на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції. Оплата праці згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах, "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Загальний стаж керівної роботи 23 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Змін у персональному складі посадової особи не було.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiнняПалагнюк Євген Артемовичд/н, д/н, д/н17489030.26197398174890000
Член правлiння головний бугалтерБiлоусова Валентина Григорiвнад/н, д/н, д/н20000.346068662000000
Член правлiнняПайлик Олена Петрiвнад/н, д/н, д/н500.0086517250000
РевiзорПавлова Людмила Григорiвнад/н, д/н, д/н000000
Голова наглядової радиПалагнюк Роман Євгеновичд/н, д/н, д/н13454423.2807309134544000
Член наглядової радиНеплях Ганна Миколаївнад/н, д/н, д/н000000
Член наглядової радиПалагнюк Людмила Iванiвнад/н, д/н, д/н11468819.84496124114688000
Усього 426172 73.74238649 426172 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.