ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 102 X X
у тому числі:
Беззалоговий овердрафтовий кредит26.12.20131020.914.01.2014
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 139 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 3411 X X
Усього зобов'язань X 3652 X X
Опис Iншi зобов'язання складаються: - позики фiзичних осiб -761 тис.грн. - позики юридичних осiб -714 тис.грн. - кредиторська заборгованiсть за товари та послуги -1773 тис.грн. - поточна заборгованiсть зi страхування -13 тис.грн. - поточна заборгованiсть з оплати працi -25 тис.грн. - витратi на вiдрядження, вiдпуски та iнше -125 тис.грн.