ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Слобожанське, вулиця 8 Березня, будинок 23
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №246" за ЄДРПОУ 01354527
Територія   за КОАТУУ 1221455800
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. за КВЕД 43.99
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3307 6263
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 567 137
Повернення авансів 030 1 18
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 2
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 51 41
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (2373) (4927)
Авансів 095 (1) (33)
Повернення авансів 100 (0) (205)
Працівникам 105 (666) (852)
Витрат на відрядження 110 (0) (0)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (282) (320)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (44) (36)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (319) (346)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (323) (338)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (39) (50)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -121 -646
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -121 -646
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 16 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (0) (8)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 16 -8
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 16 -8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 133 660
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (0) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 133 660
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 133 660
Чистий рух коштів за звітний період 400 28 6
Залишок коштів на початок року 410 60 54
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 88 60

Примітки: Примiтки вiдповiдно до П(С)БО 4 "Звiт про рух грошових коштiв" Залишок грошових коштiв на 31.12.2012р. складав 88 тис. грн., у тому числi у касi Товариства 00 тис. грн. Наявнi у Товариства грошовi кошти не мають обмежень щодо використання. У статтi "Iншi надходження" вiд операцiйної дiяльностi вiдображенi суми, отриманi за наданi послуги по ЖКГ- 47 тис. грн., отриманi субсидiї та кошти вiд фонду с/с на виплату лiкарняних-4,0тис.грн,разом-51.0 тис.грн. У статтi "Iншi витрачання" руху коштiв у результатi операцiйної дiяльностi вiдображено суму оплати штрафiв протягом звiтного перiоду - 12,8 тис. грн. ,витрати на поховання-2,0тис.грн. та витрату на оренду примiщень та обладнання у розмiрi 23,2тис. грн., разом 39,0 тис. грн. Негрошових операцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювалося.


Керівник

 

(підпис)

Палагнюк Євген Артемович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Бiлоусова Валентина Григорiвна