ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Слобожанське, вулиця 8 Березня, будинок 23
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №246" за ЄДРПОУ 01354527
Територія   за КОАТУУ 1221455800
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. за КВЕД 43.99
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2647 7005
Податок на додану вартість 015 441 1169
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 2206 5836
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 2157 5284
Валовий:
прибуток 050 49 552
збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 607 559
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 1077 1064
Витрати на збут 080 0 0
Інші операційні витрати 090 823 851
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 0 0
збиток 105 1244 804
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи(1) 130 712 772
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 1 0
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 0 0
збиток 175 533 32
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 33 80
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 0 0
збиток 195 566 112
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220 0 0
збиток 225 566 112
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 1371 3797
Витрати на оплату праці 240 791 857
Відрахування на соціальні заходи 250 289 314
Амортизація 260 783 850
Інші операційні витрати 270 823 1381
Разом 280 4057 7199

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 577920 577920
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 577920 577920
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.97937 -0.1938
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.97937 -0.1938
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: Грошовi кошти та їх еквiваленти До грошових коштiв та їх еквiвалентiв Товариство вiдносить готiвку в касi, кошти на поточних рахунках в банках та короткостроковi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни вартостi.На дату фiнансової звiтностi Товариство не має високолiквiдних iнвестицiй. Розрахунки з оплати працi та облiк iнших розрахункiв Вiдображення в бухгалтерському облiку витрат на утримання персоналу Товариство здiйснює вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Забезпечення на додаткове пенсiйне страхування, гарантiйнi зобов'язання, на iншi майбутнi витрати (резерви вiдпусток) Товариством не формується.Товариство не має пенсiйних програм окремо вiд державної пенсiйної системи України. Дана система вимагає вiд роботодавця поточних внескiв, якi розраховуються як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. У звiтi про фiнансовi результати цi витрати вiдносяться до перiоду, в якому вiдповiдна сума заробiтної плати нараховується працiвниковi. У Товариства не iснує програм додаткових виплат при виходi на пенсiю. Визнання доходу До складу доходiв Товариства належать: доходи вiд реалiзацiї послуг; робiт, товарiв, iнший операцiйний дохiд - дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв, отриманi штрафи, пенi та неустойки;Товариство визнає дохiд, коли iснує iмовiрнiсть надходження економiчних вигод,пов'язаних з такою операцiєю, i дохiд може бути достовiрно оцiнений. Визнання витрат До складу витрат Товариства належать: загальнi адмiнiстративнi витрати - витрати на утримання адмiнiстративного персоналу (заробiтна плата, витрати на соцiальне забезпечення, обов'язковi нарахування, страхування, додатковi виплати, премiї, навчання тощо), амортизацiя необоротних активiв, витрати на утримання та експлуатацiю основних засобiв та нематерiальних активiв, iншi експлуатацiйнi витрати, сплата податкiв та iнших обов'язкових платежiв (крiм податку на прибуток), витрати на зв'язок, та iншi витрати. Витрати визнаються в момент визнання доходу Податок на прибуток Поточнi податки на прибуток розраховуються у вiдповiдностi до Податкового Кодексу України та з урахуванням вимог ПСБО щодо визнання вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань. Сума вiдстрочених податкiв вiдображає чистий податковий ефект тимчасових рiзниць мiж вартiстю активiв та зобов'язань для цiлей фiнансового облiку та вартiстю, що приймається до уваги в податковому облiку. Сума активiв та зобов'язань з вiдстроченого оподаткування розраховується на основi очiкуваної ставки податку, яка має бути застосована до прибутку, що пiдлягає оподаткуванню в тих роках, коли сума тимчасових рiзниць може бути вiдшкодована або реалiзована. Активи з вiдстроченого оподаткування визнаються лише в тiй мiрi, наскiльки є вiрогiдною реалiзацiя цих активiв проти майбутнiх прибуткiв, що пiдлягають оподаткуванню. На дату фiнансової звiтностi не визнано вiдстрочених податкових активiв чи зобов'язань.


Керівник

 

(підпис)

Палагнюк Євген Артемович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Бiлоусова Валентина Григорiвна