ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Слобожанське, вулиця 8 Березня, будинок 23
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №246" за ЄДРПОУ 01354527
Територія   за КОАТУУ 1221455800
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. за КВЕД 43.99
Середня кількість працівників 42    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 52005 Днiпропетровська область Днiпропетровський с.Ювiлейне вул.8 Березня, 23
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 0 0
первісна вартість 011 0 0
накопичена амортизація 012 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 020 411 411
Основні засоби:
залишкова вартість 030 9054 9430
первісна вартість 031 22390 25085
знос 032 13336 15655
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 2 0
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 9467 9841
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 679 828
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 7 12
Товари 140 252 252
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 1052 910
первісна вартість 161 1052 910
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 0 0
за виданими авансами 180 33 34
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 92 84
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 60 88
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 23 102
Усього за розділом II 260 2198 2310
III. Витрати майбутніх періодів 270 2 2
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 11667 12153


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 144 144
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 10024 10460
Резервний капітал 340 9 9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1553 -2119
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 8624 8494
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 1479 1612
Усього за розділом III 480 1479 1612
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1241 1219
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 137 704
з бюджетом 550 61 37
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 12 12
з оплати праці 580 20 22
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 93 53
Усього за розділом IV 620 1564 2047
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 11667 12153
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Приватного акцiонерного товариства "Днiпропетровська пересувна механiзована колона №246" за 2012р. Загальна iнформацiя Приватне акцiонерне товариство "Днiпропетровська пересувна механiзована колона №246" (далi - Товариство) зареєстровано26.09.1998 року згiдно з законодавством України. Товариство знаходиться за адресою:52005 Днiпропетровська обл.,Днiпропетровський р-н,смт.Ювiлейне,вул. 8 Березня,23 Основна дiяльнiсть Товариства - iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв склала 42 особи. Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть Фiнансова звiтнiсть Товариства складена за принципом ведення бухгалтерського облiку за iсторичною собiвартiстю та у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" й "Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi" [далi - П(С)БО]. Припущення безперервної дiяльностi Товариства Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi припущення, що Товариство буде функцiонувати в майбутньому, це припущення передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, коли б Товариство не мало можливостi продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому чи коли б Товариство реалiзовувало свої активи не в ходi звичайної дiяльностi. Виправлення помилок та змiни в фiнансових звiтах Товариства Виправлення помилок , допущених при складаннi фiнансових звiтiв Товариства в попереднiх перiодах здiйснювалось шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року в сумi -15,0тис. гривень. Основнi положення облiкової полiтики Необоротнi активи До основних засобiв вiдносяться предмети, строк корисного використання яких перевищує один рiк i вартiсть яких за одиницю або комплект становить 2500 грн. i бiльше. Основнi засоби вiдображаються за iсторичною собiвартiстю за мiнусом накопиченого зносу. Собiвартiсть основних засобiв складається з вартостi їх придбання, включаючи будь-якi витрати пов'язанi з приведенням основних засобiв в робочий стан та їх доставкою до мiсця використання. До НМА зараховуються предмети зi строком корисного використання бiльше 1 року i вартiстю до 2500грн. Амортизацiя нараховується в першому мiсяцi використання в розмiрi 100% вiд вартостi. Запаси Запаси вiдображаються за собiвартiстю. Дебiторська заборгованiсть Методологiчнi принципи формування i вiдображення у бухгалтерському облiку iнформацiї про дебiторську заборгованiсть та її розкриття у фiнансовiй звiтностi визначаються ПСБО №10 "Дебiторська заборгованiсть. Безнадiйнi борги списуються в перiод ,коли про них стає вiдомо.


Керівник

 

(підпис)

Палагнюк Євген Артемович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Бiлоусова Валентина Григорiвна