ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Слобожанське, вулиця 8 Березня, будинок 23
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 19.04.2012
Кворум зборів** 85.04
Опис 1. Обрання лiчильної комiсiї, визначення порядку голосування, регламенту загальних зборiв; 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв; 3. Звiт наглядової ради товариства за 2011 рiк; 4. Звiт правлiння про фiнансово - господарську дiяльнiсть товариства за 2011 рiк; 5. Звiт Ревiзора; 6. Затвердження балансу акцiонерного товариства; 7. Затвердження повноважень правлiння щодо участi в тендерних торгах для виконання БМР до 15 млн. грн. та лiквiдацiї, реалiзацiї основних засобiв.