ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Слобожанське, вулиця 8 Березня, будинок 23
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "Веда-консалтінг", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21871118, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська 68 ,кор. 9, зареєстроване 30.11.1994р., внесене до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за номером 0544 рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р. № 98, термін дії свідоцтва - до 30.11.2015р. ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Власникам цінних паперів, Керівництву Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровська пересувна механізована колона №246" Висновок щодо фінансових звітів приватного акціонерного товариства "Дніпропетровська пересувна механізована колона №246" станом на 31 грудня 2012року Ми, товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "Веда-консалтінг" провели аудиторську перевірку фінансової звітності приватного акціонерного товариства "Дніпропетровська пересувна механізована колона №246" (код ЕДРПОУ 01354527, Дніпропетровська область, селище міського типу Ювілейне, вул. 8 березня, 23, зареєстровано 26.06.1998р.) (далі - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки. Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал в особі голови правління несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, що діють в Україні, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит проведено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), прийнятих в Україні в якості Національних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення модифікованої думки. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Ми не спостерігали за інвентаризацією станом на 01 грудня 2012р., оскільки ця дата передувала призначенню нас аудиторами товариства. Через характер облікових записів товариства ми не мали змоги підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур. Умовно-позитивна думка На думку аудитора, за винятком впливу питань, про які йдеться в параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансові звіти подають достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2012р., його фінансові результати і рух грошових коштів за рік що закінчився на зазначену дату, відповідно до національних Положень бухгалтерського обліку України. Звіт щодо вимог законодавчих та нормативних актів Не включаючи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, думка щодо якої вимагається рішенням ДКЦПФРУ від 29.09.2011р. №1360 "Про затвердження вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)" Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства На думку аудитора, вартість чистих активів станом на 31.12.2012р. відповідає положенням статті 155 Цивільного кодексу України. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до ДКЦПФР разом з фінансовою звітністю. Виконання значних правочинів Ми виконали перевірку дотримання товариством вимог закону України "Про акціонерні товариства" щодо виконання значних правочинів. На думку аудитора, твердження управлінського персоналу товариства (відповідальної сторони) про те, що виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" наведено достовірно. Стан корпоративного управління Ми виконали процедури оцінки стану корпоративного управління товариства на відповідність вимогам закону України "Про акціонерні товариства". На нашу думку стан корпоративного управління в цілому відповідає вимогам закону України "Про акціонерні товариства" та інформація про стан корпоративного управління, що наведена в інформації емітента є достовірної та відображає дійсний стан корпоративного управління. Ідентифікація і оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Під час аудиту ми виконували відповідні процедури ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Ми вважаємо що отримали достатні докази того, що ризик суттєвого викривлення фінансової звітності товариства внаслідок шахрайства низький. Основні відомості про аудитора: Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "Веда-консалтінг", код ЄДРПОУ 21871118, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська 68, кор.9, Внесено до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності АПУ 26.01.2001 р. № 0544, тел. (056)3742341. Аудитор - Гущина Людмила Георгіївна, сертифікат серії А №001673, виданий рішенням АПУ №22 від 24.11.1994р., дійсний до 24.11.2013р Аудит проводився з 04 березня по 18 квітня 2013р. на підставі договору від 04 березня 2012р. № 3906. 18 квітня 2013 р. Директор ТОВ АФ "Веда-консалтінг" Л.Г. Гущина