ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Слобожанське, вулиця 8 Березня, будинок 23
 

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Палагнюк Євген Артемович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

26.04.2013

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №246"
1.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01354527
1.4. Місцезнаходження УКРАЇНА, Дніпропетровська область, Днiпропетровський, с.Ювiлейне, 52005, вул.8 Березня, 23
1.5. Міжміський код та телефон, факс 056-7295050, 056-7295035
1.6. Електронна поштова адреса емітента dpmk246@mail.ru


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

82(1586), Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

29.04.2013

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.dpmk246.pat.ua/emitents/reports

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

29.04.2013

(дата)