ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Голова правлiння       Палагнюк Ївген Артемович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
26.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №246"
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01354527
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Дніпропетровська область
     Район Днiпропетровський
     Поштовий індекс 52005
     Населений пункт с.Ювiлейне
     Вулиця, будинок вул.Кiльченська,б.2
     Міжміський код, телефон та факс 056-7295050, 056-7295035
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2012
    Річна інформація опублікована у №81(1334) Вiдомостi ДКЦПФР 28.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація www.dpmk246.pat.ua 11.05.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)