ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 00
Первісна вартість 011 00
Накопичена амортизація 012 00
Незавершене будівництво 020 411411
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 94119054
Первісна вартість 031 2136822390
Знос 032 1195713336
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 00
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 332
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 98559467
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 670679
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 00
готова продукція 130 67
Товари 140 252252
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 3951052
первісна вартість 161 3951052
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 00
за виданими авансами 180 2533
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 9892
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 5460
у т. ч. в касі 231 00
в іноземній валюті 240 00
Інші оборотні активи 250 3123
Усього за розділом ІІ 260 15312198
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 12
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 1138711667

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 144144
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 1034610024
Резервний капітал 340 99
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1426-1538
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 90738639
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 00
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 00
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 8191479
Усього за розділом ІІІ 480 8191479
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 2400
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 8141241
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 185137
з бюджетом 550 6661
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 1012
з оплати праці 580 2120
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 15978
Усього за розділом IV 620 14951549
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 1138711667


ПІБ керівника Палагнюк Ївген Артемович
ПІБ головного бухгалтера Бiлоусова Валентина Григорiвна
Примітки: