ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  403.000  368.000   0.000  0.000  403.000   368.000
  - будівлі та споруди  171.000  151.000  0.000  0.000  171.000   151.000
  - машини та обладнання  65.000  65.000  0.000  0.000  65.000  65.000
  - транспортні засоби  102.000  92.000  0.000  0.000  102.000  92.000
  - інші  65.000  60.000  0.000  0.000  65.000  60.000
2. Невиробничого призначення:  9008.000  8686.000  0.000  0.000  9008.000  8686.000
  - будівлі та споруди  9008.000  8686.000  0.000  0.000  9008.000  8686.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  9411.000  9054.000  0.000  0.000  9411.000  9054.000
Опис:  Обмежень по користуванню основними засобами немаї. Орендованих засобiв немаї.По причинi вiдсутностi коштiв основнi засоби не оновлюються, тому на балансi ОЗ зi ступенем зносу 100%.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
8639.000 9073.000
144.000 144.000
144.000 144.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв Укра∙ни 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(8639.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(144.000 тис.грн. ).Це вiдповiдаї вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу Укра∙ни. Величина статутного капiталу вiдповiдаї величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.