ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "ДПМК-246" було засновано в 1952 роцi на базi тресту "Укрсохозбуд" в мiстi Київi. Головна мета пiдприїмства грунтуїться на виробництвi будiвельно-монтажних робiт по Днiпропетровсько∙ обл.:
-будiвництво вопроводiв та сверловин на воду;
-будiвництво каналiзацiй;
-виготовлення залiзобетонних виробiв;
-виготовлення столярних виробiв;
-ремонтно-будiвельнi роботи.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Пiдприїмство ПРАТ "ДПМК №246" маї такi структурнi пiдроздiли:
-механiчна майстерня;
-столярний цех;
-транспортний цех;
-залiзобетонний вiддiл;
-залiзнична колiя.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацi∙ з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Вiдповiдно до Закону Укра∙ни "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Укра∙нi" у звiтному перiодi бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть була ведена згiдно з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку затверджених Мiнфiном Укра∙ни.
Оцiнка i облiк основних засобiв ведеться згiдно ПБО 7.Амортизацiя основних фондiв розраховуїться по залишковiй вартостi згiдно нормам з ст.8 закону Укра∙ни "Про оподаткування прибутку пiдприїмств".
Облiк та оцiнка вартостi довгострокових фiнансових iнвестицiй ведеться згiдно ПБО 12.Грошовi ресурси i другi активи, не згаданi вище, знаходять вiдображення в облiцi згiдно вiдповiдним нацiональним П (С) БО.Облiк зобов'язань ведеться згiдно ПБО 11 та признаїться тодi, коли товари,матерiали та iншi ресурси, а також роботи i послуги одержанi вiд постачальникiв i пiдрядчiкiв.
Текст аудиторського висновку Ми, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "Веда-консалтiнг" (Код ЇДРПОУ 21871118, м.Днiпропетровськ,вул.Ленiнградська,68,кор.9) провели аудит фiнансово∙ звiтностi приватного акцiонерного товариства "Днiпропетровська пересувна механiзована колона №246" (код ЇДРПОУ 01354527, Днiпропетровська обл.,селище мiського типу Ювiлейне, вул.8 березня,23, зареїстровано 26.06.1998р.), що включаї баланс станом на 31 грудня 2011 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiково∙ полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiїй фiнансово∙ звiтностi вiдповiдно до нацiональних стандартiв фiнансово∙ звiтностi та за такий фiнансовий контроль, який управлiнський персонал визначаї потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансово∙ звiтностi, що не мiстить суттївих викривлень унаслiдок шахрайства або помiлки.
Вiдповiдальнiсть аудитора.
Вiдповiдальнiстю аудитора ї висловлення думки щодо цiї∙ фiнансово∙ звiтностi на основi проведенного аудиту. Аудит проведено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi-МСА), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторсько∙ перевiрки для отримання достатньо∙ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттївих викривлень.
Аудит передбачаї виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах.Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттївих викривлень фiнансово∙ звiтностi. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядаї заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання субїсктом господарювання фiнансово∙ звiтностi, з метою розробки аудиторських прооцедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнбого контролюсубїкта господарування. Аудит включаї також оцiнку вiдповiдностi використано∙ облiково∙ полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та подання загального подання фiнансово∙ звiтностi.
Ми вважаїмо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення свої∙ думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивно∙ думки.
Ми не спостеригали за iнвентарiзацiїю станом на 01 листопада 2011р., оскiльки ця дата передувала призначенню нас аудиторським товариством. Через характер облiкових записiв товариства ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур.
Умовно позитивна думка.
На думку аудитора, за винятком впливу питання, про яке йдеться в параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивно∙ думки" фiнансовi звiти подають достовiрно, в усiх суттївих аспектах, фiнансовий стан товариства станом на 31.12.2011р., а також результат його дiяльностi за мiнулий рiк, згiдно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, що дiють в Укра∙нi та вимогами дiючого законодавства.
Думка щодо iншо∙ допомiжно∙ вiдповiдностi вимог рiшення ДКЦПФРУ вiд 29.09.2011р №1360.
На думку аудитора вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2011р. вiдповiдаї положенням статтi 155 Цивiльного кодексу Укра∙ни.
На пiдставi наданих до аудиторсько∙ перевiрки документiв нами не виявлено суттївих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягаї аудиту, та iншою iнформацiїю, що розкриваїться емiтентом цiнних паперiв а подаїться до ДКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
На думку аудитора, твердження управлiнського персоналу товариства (вiдповiдально∙ сторони) про те, що товариство не виконувало значних правочинiв в 2011 роцi (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньо∙ фiнансово∙ звiтностi) наведено достовiрно.
Ми пiдтведжуїмо, що iнформацiя про стан корпоративного управлiння, що наведена у додатку №38 iнформацi∙ емiтента ї достовiрно∙ та вiдображаї дiйсний стан корпоративного управлiння.
Ми пiдтверджуїмо, що нами при виконаннi аудиту були виконанi необхiднi процедури оцiнки ризикiв суттївого викривлення, в тому числи в наслидок шахрайства.
Аудит проводився з 27 лютого по 18 квiтня 2012р. на пiдставi договору вiд 27 лютого 2012р. №2912.
Аудитор Л.Г.Гущина.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами дiяльностi ї виробництво залiзобетонних виробiв, будiвництво водопроводiв та свердловин на воду, каналiзацiй, автопослуги автомобiльним транспортом, виробництво столярних виробiв та iнше.
Основними клiїнтами пiдприїмтсва ї юридичнi особи, якi користуються продукцiїю данного пiдприїмства- ТОВ "Прем'їр", ТОВ "Вортекс", ЗАТ АПП "Содружество", та населення мiста та областi.
На сьогоднiшнiй день будiвництво, як i вся економiка нашо∙ кра∙ни переживаї не кращi часи. Вiдсутнiсть фiнансування спричиняї неравномiрнiсть та малий об'їм будiвництва об'їктiв.Незважаючи на важкий стан в будiвництвi конкуренцiя iснуї.Основними конкурентами ПРАТ "ДПМК №246" ї ПРАТ АПП "Содружество", ПАТ "ПМК-241", Майстер ЖБК, Новомосковський ЖБК.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi 5 рокiв придбано основних засобiв на суму 449 тис.грн. А саме придбано:
Бетоносмесителiв-14,8 тис.грн.
Мотонасос -2,0 тис.грн.
Компьютер - 4,3 тис.грн.
Сварочний тр-р - 2,6 тис.грн.
Бетонолом - 3.7 тис.грн.
Пила(2 штуки) - 3,8 тис.грн.
Вибратор - 1,5 тис.грн.
Електроперфоратор - 1,2 тис.грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Обмежень по користуванню основними засобами немаї.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Значний вплив на розвиток пiдприїмства мають як фiнансово-економiчнi так i екологiчнi фактори.
Велику кiлькiсть обїктiв не маї змоги завершити iз-за вiдсутностi коштiв у замовникiв. Взимку та в осiннiй перiод не маї можливостi виконувати будiвництво водопроводiв, каналiзацi∙ так як велике промерзання грунту робить неможливим риття траншей та будiвництво свердловин на воду.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Фактiв накладання та виплати штрафiв у 2011 роцi не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента ПРАТ "ДПМК №246" знаходиться на госпрозрахунку, тобто роботи виконуються при фiнансуваннi iх замовниками.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів ТОВ "Прем'їр" 1535 тис.грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) В план пiдприїмства на 2012 рiк закладено:
-налагодження виробництва рiзних столярних виробiв;
-налагодження виробництва токарних виробiв;
-налагодження перевезення продукцi∙ та виробiв залiзничним транспортом;
-налагодження виробництва пластикових виробiв;
-розширення автомобiльних послуг.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Протягом звiтного року емiтент полiтики, щодо дослiджень та розробок не проводив.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступаї емiтент, або його посадовi особи протягом звiтного перiоду не траплялося.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі дIн