ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "Веда-консалтiнг"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  21871118
Місцезнаходження  Укра∙на, Дніпропетровська область, дIн, 49038, м.Днiпропетровськ, вул.Ленiнградська,68,кор.9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  0544
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата Укра∙ни
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  056-3742341
Факс  056-3742341
Вид діяльності  Аудиторська дiяльнiсть
Опис  Аудиторська перевiрка здiйснена на пiдставi договору №2912 вiд 27.02.2012р.
 
Найменування  Фiлiя "Вiддiлення ПАТ Промiнвестбанк в м.Днiпропетровськ"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  09305439
Місцезнаходження  Укра∙на, Дніпропетровська область, дIн, 49000, м.Днiпропетровськ, вул.Ленiна,б.17
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ 483643
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  04.09.2009
Міжміський код та телефон  056-7446843
Факс  056-7446843
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис  Згiдно договору на вiдкриття рахункiв № 9-09 вiд 25.10.2010р. всiм власникам вiдкритi рахунки.
 
Найменування  Приватне акцiонерне товариство "Всеукра∙нський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35917889
Місцезнаходження  Укра∙на, Київська область, дIн, 04107, м.Ки∙в, вул.Тропiнiна,б.7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з уцiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.11.2009
Міжміський код та телефон  044-5854240
Факс  5854241
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис  Згiдно дiючого законодавства вiдбулася дематерiалiзацiя акцiй, глобальний сертифiкат випуску депоновано у ПрАТ"ВДЦП"