ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Особлива інформація на 27.04.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

127.04.201715000.00010880.000137.868
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв 27.04.17 р (протокол №27/04/17 вiд 27.04.17 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв,в тому числi пiдписання договорiв пiдряду, якщо ринкова вартiсть робiт, майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства на суму 15 млн.грн. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 15 000 000 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 10 880 000 грн Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 137,86760 % Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 424 122 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 424 122 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 424 122 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0