ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Особлива інформація на 27.04.2015

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Палагнюк Євген Артемович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

29.04.2015

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Днiпропетровська пересувна механiзована колона №246"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 52005, Днiпропетровська обл., Днiпропетровський район, с.Ювiлейне,, вул.8 Березня, 23
4. Код за ЄДРПОУ 01354527
5. Міжміський код та телефон, факс 056-7295050, 056-7295035
6. Електронна поштова адреса emitent@dpmk246.pat.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

27.04.2015

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№81(2085), Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

29.04.2015

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.dpmk246.pat.ua/emitents/reports/special

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

29.04.2015

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}